Huishoudelijk Reglement

1.De Parochiale Werken, hierna genoemd de Verhuurder, verhuurt de zaal Albatros aan socio-culturele verenigingen, organisaties en privépersonen, hierna genoemd als de Huurder.

2.Het gebruik van de zaal dient te worden gebruikt waarvoor ze bestemd is. Het is niet toegelaten ze te gebruiken voor commerciële activiteiten, activiteiten die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden en andere wettelijke bepalingen, zoals burengerucht.

3.De Verhuurder kan de overeenkomst ten allen tijde verbreken zonder enige schadeloosstelling. De gedane betalingen blijven definitief verworven.

4.Wie een zaal aanvraagt moet dit doen in de hoedanigheid van of namens de organisator. Deze laatste mag de ter beschikking gestelde ruimte NIET laten gebruiken door derden. Indien zou blijken dat de gegevens, die door de aanvrager werden verstrekt, onvolledig en/of niet juist waren, waardoor ten onrechte een geringere gebruiks-vergoeding werd aangerekend, zal een sanctie toegepast worden.

5.Het gebruik van de zaal is mogelijk na een schriftelijke aanvraag, per E-mail of bij de Verhuurder. De aanvrager treedt op in naam van zijn persoon of van zijn vereniging en draagt de verantwoordelijkheid voor het naleven van het huishoudelijk reglement.

6.De zaal wordt verhuurd PER DAG. De huursom en de borg dienen stipt betaald worden. Wanneer de aanvraag gebeurt per brief of E-mail, met vermelding van de voorgenomen activiteit naar aard en omvang, wordt er een contract in dubbel toegestuurd. Een dubbel van het contract moet gedateerd en ondertekend teruggestuurd. In dit geval moet de huur en de waarborg binnen de 14 dagen overgeschreven worden op rekening BE66 652 8304 4325 43 van Parochiaal Centrum Albatros met vermelding van Naam van de Huurder en datum van gebruik.

7.In functie van de praktische organisatie en de registratie bewaart de Verhuurder de identiteitsgegevens van zijn aanvragers. Deze worden behandeld volgens de bepalingen van de privacywetgeving.

8.De leden van de Parochiale Werken en de gemachtigde hebben steeds vrije toegang tot de zaal tijdens de gebruiksperiode.

9.Voor de zaal gelden de gemeentelijke voorschriften inzake sluitingsuur en nachtlawaai. De Huurder is verantwoordelijk voor alle overtredingen van gemeentelijke, provinciale of nationale reglementen of wetgevingen.

10.Verplichtingen voor Unisono (het vroegere "Sabam en "Billijke vergoeding") moeten door de Huurder zelf nagekomen worden.

11.De Verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen die zich voordoen tijdens activiteiten in de zaal waarvan het gebruik werd toegestaan aan de Huurder.

12.De Verhuurder heeft een brandpolis onderschreven waarin vermeld is dat hij afstand doet van verhaal t.o.v. alle mogelijke gebruikers. De voorschriften i.v.m. brandveiligheid moeten door de Huurder strikt nageleefd worden. Een open vlam of vuur, ook vuurwerk, in de gebouwen is VERBODEN. In het gebouw geldt een strikt ROOKVERBOD. De Verhuurder houdt zich het voorrecht om in geval van overtreding sancties te treffen.

13.De zaal wordt ter beschikking gesteld in de staat waarin ze zich bevindt en is voorzien van meubilering en uitrusting.

14.Beschadigingen die door de gebruiker worden vastgesteld vooraleer de activiteit plaats heeft worden onverwijld gemeld, anders zal de beschadiging ten laste van de gebruiker vallen.

15.De Huurder dient alle veroorzaakte schade onmiddellijk te melden en integraal te vergoeden. Hij is verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen aan de zaal, de uitrusting en het meubilair. Herstellingen geschieden in opdracht van de Verhuurder. De organisator of derden die verantwoordelijk zijn voor de beschadiging, zullen de kosten hiervan vergoeden op eenvoudige voorlegging van de staat der uitgevoerde werken.

16.Het is verboden in de lokalen enige wijziging te brengen aan de bekleding, het meubilair, lichtarmaturen e.d.m. noch vaste toestellen op te nemen of los te maken. Bij het bevestigen van affiches e.a. mag er GEEN beschadiging aangebracht worden aan de muren, plafond of andere ondergrond. Het is tevens streng verboden wijzigingen aan te brengen aan leidingen van elektriciteit of andere nutsvoorzieningen. In geval van defect dient de zaalverantwoordelijke verwittigd te worden.

17.De Huurder of gebruiker neemt ook de nodige schikkingen om de lokalen in goede orde te gebruiken en te verlaten. Hij of zij moet instaan voor:

 • Het uitschakelen van de lichten 
 • Frigo leegmaken, uitschakelen en de deuren openlaten a.u.b.
 • Reinigen van tafels en meubilair, inclusief bar en keuken.
 • De toiletten moeten in ordentelijke staat achtergelaten worden.
 • Sluiten van alle deuren, ook de nooduitgangen.
 • Afval Dient in zakken van de stad Brugge gestoken te worden en deze dienen in de afvalhokjes op de koer gedeponeerd te worden. Bij niet gebruik van zakken van de IVBO worden deze in rekening gebracht aan 5 € per stuk. In GEEN GEVAL GLAS in de zakken. Als een huisvuilophaler zich kwetst door glas in de zakken wordt naam en adres van de huurder doorgegeven aan de IVBO.
 • Glas en karton dienen meegenomen te worden door de huurder. PMD dient in PMD zakken gestoken te worden. Deze mogen ook in de afvalhokjes.
 • Bij het verlaten van de zaal dient men lang te drukken op de schakelaar aan de keukendeur of deur in de ploegstraat. Hiermee schakel je de elektriciteit en verlichting uit 
 •  Het water en het gas dien je af te leggen op de schakelkast alsook de audio-instalatie .
 • De barfrigo dien je af te leggen aan de schakelkast

18.De Huurder dient na gebruik zelf in te staan voor het poetsen en het netjes zetten van de gebruikte infrastructuur overeenkomstig de richtlijnen. 

 • Buitengewone schoonmaak kan aangerekend worden aan 20 euro per uur. 
 • U kunt de zaal ook laten reinigen In dit geval bedraagt het basisbedrag €60,- voor 3uur poetsen. 
  • Indien er meer tijd nodig blijkt is de prijs voor elk bijkomend uur €20,-. 
  • Afwas, bar & toiletten dienen altijd door de huurder gereinigd te worden.

19.De sleutel wordt overhandigd door de zaalverantwoordelijke . Bij het overhandigen van de sleutel ontvangt u een envelop. Bij het verlaten van de zaal na afloop van de activiteit dienen op deze envelop de eventuele schade en de meterstanden opgeschreven te worden. Steek daarna de sleutel in de envelop en deponeer deze in de brievenbus die naast de keukendeur hangt. Indien er grote afwijkingen zijn tussen het genoteerde en de werkelijke toestand wordt u voor 12u gecontacteerd door de zaalverantwoordelijke.

20.Indien de meterstanden niet op de envelop staan dan neemt de verantwoordelijke deze op bij het betreden van de zaal en worden deze meterstanden in rekening gebracht.

21.Het tarief wordt vermeld in de “Gebruiksovereenkomst” en kan ieder jaar per 1 januari aangepast worden.

22.De Huurder verklaart zich bij ondertekening van het contract akkoord met de bepalingen van het huishoudelijk reglement. De Verhuurder waakt erover dat de maatregelen en afspraken nageleefd worden.

23.De zaal is voorzien van een begrensde geluidsinstallatie. 

 • Externe geluidsbronnen zoals een discobar MOETEN inpluggen op de installatie van de zaal en zo door de versterkers en de boxen van de zaal spelen. 
  • Indien er inbreuken worden vastgesteld, kan uw evenement stopgezet worden.
  • Klachten en eventuele boetes met betrekking tot lawaaihinder zijn ten laste van de huurder.

24. Het parkeren op de koer is verboden. Het is wel toegestaan om te lossen en te laden. De sleutel van de poort dient te worden gevraagd aan de zaalverantwoordelijke. Indien er inbreuken worden vastgesteld, word er een forfaitaire boete van €50,- opgelegd.

25. De Zaalverantwoordelijken of hun vertegenwoordigers kunnen ten allen tijde controle uitoefenen op de naleving van de huurvoorwaarden. Daarom hebben de verantwoordelijken -of hun vertegenwoordigers- ten allen tijde toegang tot alle ruimtes en faciliteiten van het volledige gebouw, zonder uitzonderingen.

26. Voor aanvang van de huur dient de huurder contact op te nemen met de zaalwachter voor het in ontvangt te nemen van de sleutel. 

De zaalwachter van dienst is altijd beschikbaar op het volgende telefoonnummer:  Zaalwacht van dienst: 0471/63.18.47.